ETUSIVU | KIRJAT | KIRJAILIJAKSI? | KOULUTUS | BLOGI| ARATOR OY | YHTEYSTIEDOT

REHTORIKOULUTUS

Kouluttajana opetusneuvos, FL Petri Salo (lyhyt CV)

A. Alkaville rehtoreille tai rehtorin tehtäviin suuntautuville

MITÄ REHTORIN TULEE OSATA?
Koulutuksessa tarkastellaan tutkimuspohjaisesti johtamiseen liittyviä keskeisimpiä osaamisalueita oppilaitosjohdon näkökulmasta. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstöjohtamiseen, operatiiviseen ja pedagogiseen johtamiseen ja strategiseen johtamiseen. Opetus koostuu luennoista, ryhmäkeskusteluista ja käytännön esimerkkien analysoinnista.

Tavoitteet:
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija
 • tuntee johtamisen keskeisimmät osaamisalueet ja saa käsityksen niiden käytännön sovellusmahdollisuuksista
 • tunnistaa hyvän johtamisen olennaisimmat piirteet
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan johtamistehtävän näkökulmasta

  Laajuus: 3-6 t
  Osallistujamäärä: 20 henkeä
  Hinta 3 tuntia 600 euroa + alv ja 6 tuntia 950 euroa + alv

  B. Kokeneille rehtoreille

  REHTORI TYÖNSÄ TUTKIJANA
  Koulutuksessa analysoidaan rehtorin keskeisimpiä osaamisalueita esitetyn tutkimustiedon pohjalta ja esitellään kompleksisuusteoria ja sen yhteydet rehtorin monialaiseen tehtäväkokonaisuuteen. Samalla tarkastellaan johtajuutta yleisesti ja keskustellaan johtamistehtävän laadusta ja merkityksestä.

  Tavoitteet:
  Koulutuksen suoritettuaan opiskelija
 • osaa kokemuksensa pohjalta eritellä kriittisesti keskeisimmät johtamisen osaamisalueet ja niiden yhteydet omaan työhönsä
 • ymmärtää rehtorin merkityksen laaja-alaisena pedagogisena johtajana
 • osaa systemaattisesti reflektoida omaa työtään, vahvuuksiaan ja heikkouksiaan
 • osaa antaa rakentavaa, kriittistä palautetta työyhteisönsä jäsenille
 • osaa laatia henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman

  Laajuus: 3 t
  Osallistujamäärä: 20
  Koulutuksen hinta: 600 euroa +alv

  C. Opettajille

  KURIA JA JÄRJESTYSTÄ VAI VAPAUTTA JA LUOVUUTTA?
  Koulutuksessa tarkastellaan opettajan johtamistehtävän kautta hyvän opiskeluilmapiirin ja työrauhan luomista ja ylläpitämistä. Esillä ovat erityisesti opettajan pedagoginen johtaminen ja erilaiset menetelmät työrauhan luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Osaamisalueista tarkastellaan erityisesti johtamisen ja vuorovaikutuksen kompetensseja.

  Tavoitteet:
  Koulutuksen suoritettuaan opiskelija
 • osaa eritellä hyvän opiskeluilmapiirin keskeisimmät piirteet
 • tunnistaa opiskelua ja oppimista häiritsevät piirteet
 • saa käsityksen siitä, miten hyvä opiskeluilmapiiri luodaan ja ylläpidetään

  Laajuus: 3-4 t
  Osallistujamäärä: koulukohtainen
  Hinta: 650 euroa + alv
  Lisätiedot ja tilaukset:
  Esko Paakkola
  +358 (0)40 585 4605

  Tai sähköpostitse:
  arator @ arator . fi

  Arator Oy
  Sörnäistenkatu 12 A 5
  00670 HELSINKI • Puhelin: +358 (0)40 585 4605 arator @ arator . fi